Oferta

Turnusy dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych

Do zadań Centrum Kształcenia Zawodowego w Dębicy należy dokształcanie uczniów - młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w ramach nauki zawodu i uczęszczających do klas wielozawodowych w branżowych szkołach I stopnia, które nie mają możliwości zrealizowania przedmiotów zawodowych. CKZ w Dębicy umożliwia teoretyczne przygotowanie młodocianych do egzaminów z nauki zawodu poprzez organizację turnusów dokształcania teoretycznego I, II i III stopnia.

Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników to forma kształcenia zawodowego teoretycznego młodocianych pracowników w zakresie zawodu nauczanego w branżowej szkole I stopnia. Program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w tym zawodzie. Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników realizuje zajęcia w wymiarze odpowiednim do zakresu dokształcania teoretycznego, na które został skierowany młodociany pracownik.

Doskonalenie młodocianych w CKZ odbywa się w formie turnusów. Dla uczniów klas wielozawodowych nauka w ramach turnusu trwa 4 tygodnie i obejmuje 136 godzin lekcyjnych (34 godz./tyg.). Dla zawodów unikalnych w grupach do 5 osób oraz w uzasadnionych przypadkach i zdarzeniach losowych istnieje możliwość zorganizowania konsultacji indywidualnych (55 godzin lekcyjnych). Liczba młodocianych pracowników uczestniczących w turnusie dokształcania teoretycznego powinna wynosić co najmniej 20. Uczniowie są przyjmowani do Centrum na podstawie skierowania wydanego przez szkołę. Po ukończeniu turnusu uczniowie otrzymują zaświadczenie z ocenami, które uprawniają do wystawienia oceny końcowej z przedmiotów zawodowych na świadectwie szkolnym w szkole macierzystej.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Dębicy prowadzi turnusy dokształcające I, II i III stopnia dla młodocianych pracowników w zawodach:

Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji
Automatyk 731107 elm.01. montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
Blacharz 721301 mec.01. wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych
Blacharz izolacji przemysłowych 721303 bd.02 wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych
Blacharz samochodowy  721306 mot.01. diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych
Cukiernik 751201 spc.01. produkcja wyrobów cukierniczych
Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203 mot.02. obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
Elektryk 741103 ele.02. montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
Fryzjer 514101 frk.01. wykonywanie usług fryzjerskich
Krawiec 753105 mod.03. projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
Magazynier - logistyk 432106 spl.01. obsługa magazynów
Mechanik - monter maszyn i urządzeń 723310 mec.03. montaż i obsługa maszyn i urządzeń
Mechanik pojazdów samochodowych 723103 mot.05. obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618 bud.09. wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 bud.11. wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209 chm.01. obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Operator obrabiarek skrawających 722307 mec.05. użytkowanie obrabiarek skrawających
Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134 chm.02. eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
Piekarz 751204 spc.03. produkcja wyrobów piekarskich
Pracownik obsługi hotelowej 962907 hgt.03. obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Ślusarz 722204 mec.08. wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi